top of page

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje nustatytos taisykles, kaip mes (Blue Consultancy, UAB) tvarkome asmens duomenis blueconsultancy.lt, onegoal.lt ir onegoal.eu svetainėse. 

Sąvokos

 

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 • Naudotojas, lankytojas – fizinis asmuo, savo sprendimu nusprendęs apsilankyti Svetainėje. 

 • Svetainė - blueconsultancy.lt, onegoal.lt ir onegoal.eu adresais veikianti interneto svetainė. 

 • Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Sistemos, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

 

Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojai

 

Svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra „Blue Consultancy, UAB“ (toliau - Blue Consultancy), kodas 302538837, buveinės adresas: Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius, Lietuva.


Su „Blue Consultancy, UAB“ galima susisiekti el. paštu: info@onegoal.eu arba aukščiau nurodytu buveinės adresu.


Blue Consultancy, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, siekdama užtikrinti Sistemoje tvarkomų Asmens duomenų apsaugą taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Asmens duomenis nuo neleistinos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio duomenų praradimo, pakeitimo ar praradimo. 


Asmens duomenų tvarkymui Blue Consultancy gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, su kuriais sudarytos duomenų tvarkymo sutartys. Tokiais atvejais Blue Consultancy imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad tokie Tvarkytojai tvarkytų Asmens duomenis laikydamiesi galiojančių teisės aktų, taikydami atitinkamas saugumo priemones.


Svetainė funkcionuoja wix.com interneto svetainių kūrimo paslaugos tiekėjo duomenų centre. Plačiau apie wix.com taikomas apsaugos priemones, atitikimą BDAR ir susijusiems Europos komisijos nustatytiems reikalavimams galite paskaityti čia: https://support.wix.com/en/about-wix/privacy. 

 

Duomenų tvarkymo tikslai, tvarkomi asmens duomenys ir teisiniai pagrindai jiems tvarkyti


Blue Consultancy Asmens duomenų Svetainėje netvarko.


Svetainės funkcionalumą užtikrinantis wix.com paslaugų teikėjas Svetainės funkcionalumo užtikrinimui gali naudoti duomenis, priskirtinus prie asmenį galinčių padėti identifikuoti duomenų (tokius kaip IP adresas, įrenginio tipas, ekrano dydis ir pan). Šiuos duomenis duomenų tvarkytojas naudoja Svetainės funkcionalumo užtikrinimui, taikydamas įpareigojančią viešą duomenų tvarkytojo sutartį:  https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users.

Asmens duomenų gavimo būdai


Svetainėje Asmens duomenys netvarkomi išskyrus aukščiau minimus duomenis, kuriuos naudoja wix.com paslauga svetainės funkcionalumui užtikrinti.


Svetainėje naudojamų Slapukų informacija aprašyta šios Politikos skyriuje Slapukai.

Asmens duomenų atskleidimas ir gavėjai


Svetainėje Asmens duomenys netvarkomi išskyrus aukščiau minimus duomenis, kuriuos naudoja wix.com paslauga svetainės funkcionalumui užtikrinti. Šiuos duomenis duomenų tvarkytojas wix.com naudoja Svetainės funkcionalumo užtikrinimui, taikydamas įpareigojančią viešą duomenų tvarkytojo sutartį:  https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users.

Duomenų saugojimo laikotarpis


Svetainėje Asmens duomenys netvarkomi išskyrus aukščiau minimus duomenis, kuriuos naudoja wix.com paslauga svetainės funkcionalumui užtikrinti. Šiuos duomenis duomenų tvarkytojas wix.com naudoja Svetainės funkcionalumo užtikrinimui, taikydamas įpareigojančią viešą duomenų tvarkytojo sutartį:  https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users.

Duomenų apsauga


Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, taikant technines ir organizacines priemones. Primename, kad, net ir taikant apsaugos priemones, nei viena kompiuterių sistema nėra visiškai saugi. Svetainės techninės paslaugos teikėjo wix.com taikomos duomenų apsaugos priemonės: https://www.wix.com/website-security.

Naudotojo teisės


Svetainės Naudotojas, kurio duomenys tvarkomi Svetainėje, turi šias teises:

 • Būti informuotas apie asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti). Prieš pradedant teikti paslaugą, Naudotojas informuojamas apie tai, kokių duomenų prireiks, kaip jie bus tvarkomi ir savo teises tvarkant jo duomenis. 

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis. Svetainės naudotojas gali susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis Svetainėje pateikęs raštišką prašymą Blue Consultancy (taikoma, jei Svetainėje bus pradėti kaupti Lankytojų asmens duomenys).

 • Reikalauti pataisyti duomenis. Svetainės naudotojas gali reikalauti pataisyti jo asmens duomenimis Svetainėje pateikęs raštišką prašymą Blue Consultancy (taikoma, jei Svetainėje bus pradėti kaupti Lankytojų asmens duomenys). 

 • Nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis sutikimu. Svetainės naudotojo asmens duomenys sukuriami ir tvarkomi tik Naudotojo iniciatyva ir sutikimu, Naudotojui nesutinkant, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, Naudotojui sudaryta galimybė Svetainės paskyrą ir visus savo asmens duomenis Svetainėje panaikinti pačiam arba pateikus raštišką prašymą Blue Consultancy (taikoma, jei Svetainėje bus naudojama Lankytojo paskyra ir/arba pradėti kaupti Lankytojų asmens duomenys).

 • Reikalauti panaikinti asmens duomenis (teisė „būti pamirštam”). Svetainės naudotojo asmens duomenys sukuriami ir tvarkomi tik Naudotojo iniciatyva ir sutikimu, Naudotojui nesutinkant, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, Naudotojui sudaryta galimybė pačiam panaikinti Svetainės paskyrą ir visus savo asmenis duomenis Svetainėje arba pateikus raštišką prašymą Blue Consultancy (taikoma, jei Svetainėje bus naudojama Lankytojo paskyra ir/arba pradėti kaupti Lankytojų asmens duomenys).

 • Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo. Naudotojas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų naudojimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei, Naudotojo nuomone, pagal galiojančius teisės aktus yra pažeistos jo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu.


Slapukai


Siekiant, kad Naudotojui Svetainė veiktų korektiškai, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Svetainės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.


Svetainėje naudojami tik būtinieji slapukai. Šie būtinieji slapukai įgalina pagrindines svetainės funkcijas, be kurių svetainė negalėtų korektiškai veikti. 


Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas ir aprašymas: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

Kaip valdyti ir panaikinti slapukus


Naudotojas darbui su Svetaine naudoja Interneto naršyklę. Naršyklėje galite sukonfigūruoti slapukų naudojimo taisykles ar panaikinti anksčiau priimtus slapukus. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos aprašymą. 

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org.

Kontaktinė informacija

  
Dėl sutikimo atšaukimo, prašymų pateikimo, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir skundų dėl Asmens duomenų naudojimo Naudotojai gali kreiptis į Blue Consultancy: 

 

Politikos galiojimas ir pakeitimai

Blue Consultancy pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Privatumo politiką ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje blueconsultancy.lt, onegoal.lt ir onegoal.eu.

bottom of page